• Toomas Lybeck

Valmisteluvaihe 2016-2017


Valmisteluvaiheen tavoitteena on saada aikaan Kotkan-Haminan seudulle sen maankäyttöä ohjaava suunnitelma, joka tarjoaa avaimet alueen kehittämistarpeisiin ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Valmisteluvaiheen keskeisenä tuotoksena on luonnos seudullisesta yleiskaavasta.

Yleiskaavaluonnosta laadittaessa tutkitaan eri kehittämismalleja seudun maankäytön järjestämiseksi. Kehittämismallit toimivat keskustelupohjina seudun strategisten päätösten tekemiselle. Kehittämismalleilla pyritään myös edesauttamaan vuorovaikutusta osallisten kanssa ja parantamaan siten päätöksenteon edellytyksiä.

Avoimen keskustelun lisäksi kehittämismallien vaikutukset arvioidaan kattavasti erikseen määriteltävin kriteerein, mm. kestävää yhdyskuntarakennetta kuvaavin mittarein. Kehittämismallien vaikutusten arvioinnin ja keskustelujen pohjalta tehdään linjaukset (ns. linjaratkaisu), joiden kautta valmisteluvaiheen lopputulokseksi tuotetaan Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan luonnos. Se tiivistää aloitus- ja valmisteluvaiheen tulokset konkreettisiksi kaavamerkinnöiksi ja -määräyksiksi. Kaavaluonnosta tukee kaavaselostus, jossa esitetään mm. kaavaluonnoksen perustelut ja vaikutusten arvioinnin johtopäätökset.

Luonnos ja siihen liittyvä muu valmisteluaineisto käsitellään poliittisen päätöksenteon foorumeilla, minkä jälkeen valmisteluaineisto asetetaan nähtäville. Nähtävilläolon aikana siitä pyydetään lausuntoja ja lisäksi kaikilla osallisilla on mahdollisuus esittää siitä mielipiteensä.

Valmisteluvaiheen aikajana: 

8.6.2016 Seutuvaltuusto hyväksyi linjaratkaisun, jossa määriteltiin ne periaatteet, joiden pohjalta seudun strategisen yleiskaavan luonnos tehdään (pöytäkirja)

3.11.2016 Seutufoorumi - esillä mm. strategisen yleiskaavan luonnoksen valmistelutilanne

7.3.2017 Seutuvaltuusto hyväksyi strategisen yleiskaavan luonnoksen lähetettäväksi kuntien käsittelyyn

20.3. - 28.3.2017 Seudun kuntien kaavoituksesta vastaavat lautakunnat / toimikunnat hyväksyivät seudun strategisen yleiskaavan luonnoksen julkisesti nähtävilleasetettavaksi palautetta varten

4.4. - 8.5.2017 Strategisen yleiskaavan luonnos nähtävillä MRL 62 § mukaisesti:

Kuulutus nähtävilläolosta

Esittely yleiskaavaluonnoksen keskeisistä teemoista ja sisällöstä täällä (kalvosetti).

Varsinainen luonnos strategisesta yleiskaavasta sekä palautemahdollisuus täällä.

 

Kotkan-Haminan seutu on logistiikan ykkönen ja metsäteollisuuden edelläkävijä Suomessa. Luonnostaan kansainvälinen kohtaamispaikka Venäjän rajalla. Suomen itärannikolla tuotetaan uusia elämyksiä ja palveluita matkailijoille, uusia tuotteita teollisuuteen ja pelialalle, uutta energiaa sekä lähiruokaa. Rajapintojen osaamisessa on voimaa, tervetuloa miljardien mahdollisuuksien äärelle. Meissä on särmää! 

/OTA YHTEYTTÄ

/TIETOSUOJA

/EVÄSTEET